Uit Hack42
Versie door Lurwah (overleg | bijdragen) op 1 sep 2023 om 19:53 (Nieuwe pagina aangemaakt met 'De statuten zoals geldig van oprichting tot augustus 2023. De huidige statuten staan hier. == Statuten == ===Doel=== ;Artikel 2 :1. De stichting heef...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

De statuten zoals geldig van oprichting tot augustus 2023. De huidige statuten staan hier.

Statuten

Doel

Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. het stimuleren van raakvlakken tussen kunst, technologie en innovatie.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het faciliteren van ontmoetingsruimte en projectruimte voor onderzoekers en hobbyisten op het gebied van technische innovaties
b. het faciliteren van apparatuur en gereedschap om projecten te ondersteunen
c. het verzamelen, tentoonstellen en (trachten) functioneel houden van klassieke technologie
d. het organiseren van lezingen, workshops en bijeenkomsten.

Bestuur: samenstelling en wijze van benoemen

Artikel 3
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen.
2. Behalve het eerste bestuur dat in deze akte wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door een persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4.Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard, tenzij het besluit om de betreffende erfstelling zuiver te aanvaarden wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. Ook kan het bestuur buiten Nederland vergaderingen houden, mits de meerderheid van de zittende bestuurders hiervoor, voor de desbetreffende vergadering, hun goedkeuring voor heeft gegeven.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer een van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproeping tot een vergadering vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degene, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6
1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor een andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moeten worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen, de bestuurders kunnen hun mening ook schriftelijk kenbaar maken. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt. dat na mede-ondertekening door de voorzitter een bijvoeging van eventuele schriftelijke reacties als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer bestuurders voor de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
8.Iedere bestuurder heeft het recht om een onderwerp op de agenda te plaatsen, ook tijdens de vergadering. Over een tijdens de vergadering op de agenda geplaatst onderwerp kan alleen een rechtsgeldig besluit genomen worden als alle bestuurders op de betreffende vergadering aanwezig zijn.

Bestuur: defungeren

Artikel 7
Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen
c. door zijn aftreden
d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Artikel 8
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijke handelende bestuurders, welke de statutaire titel van voorzitter, penningmeester of secretaris hebben.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 lid 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
5. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders wordt de stichting niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Deelnemers

Artikel 10
1. Deelnemers kunnen natuurlijke personen en/of rechtspersonen zijn die inhoudelijke en/of zakelijke belangen hebben bij of in de stichting
2. Deelnemers worden als zodanig na hun voorafgaande schriftelijke toestemming of op hun schriftelijk verzoek om als deelnemer te worden toegelaten door het bestuur benoemd; het bestuur is vrij in zijn benoeming van deelnemers
3. Bestuurders zijn gedurende hun bestuursperiode van rechtswege deelnemer
4. Deelnemers houden op deelnemer te zijn:
- door schriftelijke opzegging aan het bestuur
- door zijn overlijden of indien de deelnemer een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan
- door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen
- door ontslag als deelnemer door het bestuur, het bestuur ontslaat een deelnemer in ieder geval op het moment dat de deelnemer een betalingsachterstand van tenminste drie (3) maanden van de hierna in lid 5 bedoelde bijdrage.
5. Het bestuur kan van de deelnemers een maandelijkse bijdrage verlangen. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks door het bestuur, na voorafgaand advies van de vergadering van deelnemers, vastgesteld. Het bestuur kan deelnemers in verschillende categorieën indelen die een verschillende bijdrage verschuldigd zijn.
6. De deelnemers hebben geen andere rechten dan in dit artikel 10 en in artikel 11 van deze statuten vermeld, en zijn derhalve geen leden in de zin van de wet.

Vergadering van deelnemers

Artikel 11
1. Het bestuur roept tenminste eenmaal per jaar een vergadering van deelnemers bijeen.
2. De vergadering van deelnemers wordt geleid door de voorzitter van het bestuur, bij zijn afwezigheid door de in leeftijd oudst aanwezige bestuurder. Bij het ontbreken van bestuurders voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
3. Alle deelnemers hebben in de vergadering van deelnemers recht op het uitbrengen van een stem. Deelnemers kunnen zich door middel van een schriftelijke volmacht aan een deelnemer ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een deelnemer kan voor maximaal twee andere deelnemers als gevolmachtigde optreden.
4.Deelnemers mogen indien er een vacature in het bestuur is kandidaat bestuurders aandragen aan het bestuur. Het bestuur blijft ten alle tijde bevoegd buiten de eventueel door de vergadering van deelnemers aangedragen kandidaat-bestuurders bestuurders te benoemen.
5. De vergadering van deelnemers heeft voorts de bevoegdheid:
- om omtrent alle activiteiten en zaken van de stichting informatie te vragen, het bestuur is verplicht deze informatie te verschaffen
- het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.
6. De vergadering van deelnemers heeft geen andere rechten dan in dit artikel 11 en artikel 10 van deze statuten zijn vermeld.

Reglement

Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 13
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantoren van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 14
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere tot vereffenaars zijn aangewezen.
5.Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn de overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 15
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt, waaronder begrepen elektronische mail (e-mail).
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend tien.

Slotverklaring

Ten slotte verklaarden de verschenen personen:

a. het eerste bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuurders
b.voor de eerste maal zijn bestuurders van de stichting, in de achter hun naam vermelde functie.

Statuten: scan origineel

Statuten 15 apr 2010 pagina 0.jpg

Statuten 15 apr 2010 pagina 1.jpg

Statuten 15 apr 2010 pagina 2.jpg

Statuten 15 apr 2010 pagina 3.jpg

Statuten 15 apr 2010 pagina 4.jpg

Statuten 15 apr 2010 pagina 5.jpg

Statuten 15 apr 2010 pagina 6.jpg

Statuten 15 apr 2010 pagina 7.jpg


En nogmaals in tekst, zonder opmaak

Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. het stimuleren van raakvlakken tussen kunst, technologie en innovatie.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het faciliteren van ontmoetingsruimte en projectruimte voor onderzoekers en
hobbyisten op het gebied van technische innovaties
b. het faciliteren van apparatuur en gereedschap om projecten te ondersteunen
c. het verzamelen, tentoonstellen en (trachten) functioneel houden van klassieke
technologie
d. het organiseren van lezingen, workshops en bijeenkomsten.
Bestuur: samenstelling en wijze van benoemen
Artikel 3
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van
ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen.
2. Behalve het eerste bestuur dat in deze akte wordt benoemd, worden de bestuurders
benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden
voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door een persoon
worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn
bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden
Artikel 4
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte
stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij
de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4.Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard, tenzij het besluit om de betreffende erfstelling zuiver te aanvaarden wordt
genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

Bestuur: vergaderingen
Artikel 5
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij
de oproeping is bepaald. Ook kan het bestuur buiten Nederland vergaderingen houden,
mits de meerderheid van de zittende bestuurders hiervoor, voor de desbetreffende
vergadering, hun goedkeuring voor heeft gegeven.

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van
het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de
vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer een van de bestuurders daartoe de
oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk, tenminste zeven dagen tevoren,
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproeping tot een vergadering vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de
vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de
aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de
vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de
notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld
en getekend door degene, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben
gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders
en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming
Artikel 6
1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van
de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich
in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een
schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is
afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor een andere bestuurder als
gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie
zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste
vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de
eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede
vergadering moeten worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met
algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het
oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen, de
bestuurders kunnen hun mening ook schriftelijk kenbaar maken. Van een aldus genomen
besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt. dat na mede-ondertekening door
de voorzitter een bijvoeging van eventuele schriftelijke reacties als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voor zover deze
statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer
bestuurders voor de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
8.Iedere bestuurder heeft het recht om een onderwerp op de agenda te plaatsen, ook
tijdens de vergadering. Over een tijdens de vergadering op de agenda geplaatst

onderwerp kan alleen een rechtsgeldig besluit genomen worden als alle bestuurders op de
betreffende vergadering aanwezig zijn.


Bestuur: defungeren
Artikel 7
Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen
c. door zijn aftreden
d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging
Artikel 8
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijke
handelende bestuurders, welke de statutaire titel van voorzitter, penningmeester of
secretaris hebben.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 lid 3 kan tegen derden beroep worden
gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, alsook aan derden,
om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
5. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer
bestuurders wordt de stichting niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd.

Boekjaar en jaarstukken
Artikel 9
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat
daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de
balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en
vast te stellen
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager
worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige
weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd
beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Deelnemers
Artikel 10
1. Deelnemers kunnen natuurlijke personen en/of rechtspersonen zijn die inhoudelijke en/
of zakelijke belangen hebben bij of in de stichting

2. Deelnemers worden als zodanig na hun voorafgaande schriftelijke toestemming of op
hun schriftelijk verzoek om als deelnemer te worden toegelaten door het bestuur
benoemd; het bestuur is vrij in zijn benoeming van deelnemers
3. Bestuurders zijn gedurende hun bestuursperiode van rechtswege deelnemer
4. Deelnemers houden op deelnemer te zijn:
- door schriftelijke opzegging aan het bestuur
- door zijn overlijden of indien de deelnemer een rechtspersoon is, door haar
ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan
- door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen
- door ontslag als deelnemer door het bestuur, het bestuur ontslaat een deelnemer
in ieder geval op het moment dat de deelnemer een betalingsachterstand van
tenminste drie (3) maanden van de hierna in lid 5 bedoelde bijdrage.
5. Het bestuur kan van de deelnemers een maandelijkse bijdrage verlangen. De hoogte
van deze bijdrage wordt jaarlijks door het bestuur, na voorafgaand advies van de
vergadering van deelnemers, vastgesteld. Het bestuur kan deelnemers in verschillende
categorieën indelen die een verschillende bijdrage verschuldigd zijn.
6. De deelnemers hebben geen andere rechten dan in dit artikel 10 en in artikel 11 van
deze statuten vermeld, en zijn derhalve geen leden in de zin van de wet.

Vergadering van deelnemers
Artikel 11
1. Het bestuur roept tenminste eenmaal per jaar een vergadering van deelnemers bijeen.
2. De vergadering van deelnemers wordt geleid door de voorzitter van het bestuur, bij zijn
afwezigheid door de in leeftijd oudst aanwezige bestuurder. Bij het ontbreken van
bestuurders voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
3. Alle deelnemers hebben in de vergadering van deelnemers recht op het uitbrengen van
een stem. Deelnemers kunnen zich door middel van een schriftelijke volmacht aan een
deelnemer ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een deelnemer kan voor maximaal
twee andere deelnemers als gevolmachtigde optreden.
4.Deelnemers mogen indien er een vacature in het bestuur is kandidaat bestuurders
aandragen aan het bestuur. Het bestuur blijft ten alle tijde bevoegd buiten de eventueel
door de vergadering van deelnemers aangedragen kandidaat-bestuurders bestuurders te
benoemen.
5. De vergadering van deelnemers heeft voorts de bevoegdheid:
- om omtrent alle activiteiten en zaken van de stichting informatie te vragen, het
bestuur is verplicht deze informatie te verschaffen
- het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.
6. De vergadering van deelnemers heeft geen andere rechten dan in dit artikel 11 en
artikel 10 van deze statuten zijn vermeld.

Reglement
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden
geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel
13 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging
Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet
met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere
bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde
statuten neer te leggen ten kantoren van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening
Artikel 14
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van
overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het
liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van
het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot
ontbinding andere tot vereffenaars zijn aangewezen.
5.Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de
vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn de overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing.

Slotbepalingen
Artikel 15
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt, waaronder
begrepen elektronische mail (e-mail)
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend elf.

Slotverklaring
Ten slotte verklaarden de verschenen personen:
a. het eerste bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuurders
b.voor de eerste maal zijn bestuurders van de stichting, in de achter hun naam vermelde
functie.